Primos Padel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Primos Sports B.V.

Bij Primos Sports vinden we het erg belangrijk dat we duidelijke en transparante afspraken maken met onze members. Zou houden we het voor iedereen duidelijk en helder.

Artikel 1: Aanmelding, huisregels

1.1 Je kan member worden van Primos Sports door je in te schrijven via het inschrijfformulier op de Primos Sports website ( www.primospadel.nl ). Je zult dan een digitale foto van jezelf moeten inleveren ten behoeve van onze ledenadministratie. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar noch uit te lenen aan derden. Als member krijg je een (digitale) ledenpas, die je bij een reservering of op de sportlocatie van Primos Sports desgevraagd moet tonen. Bij verlies, diefstal of vernieling van de ledenpas ben je verplicht deze door Primos Sports te laten vervangen. Primos Sports mag hier redelijke kosten voor in rekening brengen.

1.2 Na aanmelding en betaling kan je direct gebruik maken van de faciliteiten die Primos Sports binnen het overeengekomen kader aanbiedt. Door inschrijving verklaar je dat je je strikt zult houden aan de actuele huisregels van Primos Sports, dat verkrijgbaar en zichtbaar is op de sportlocatie van Primos Sports en op de website. Primos Sports behoudt zich het recht voor de inhoud van de huisregels te wijzigen. Steeds de laatste versie van de huisregels is voor jou geldend. Wijziging van de huisregels geeft je geen recht het lidmaatschapscontract tussentijds te beëindigen.

1.3 Door inschrijving, reservering dan wel het gebruik van de faciliteiten van Primos Sports  verklaar je de algemene voorwaarden en de huisregels van Primos Sports te kennen, te accepteren en hiernaar te handelen. Primos Sports behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden naar redelijke maatstaven te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2: Toegang en persoonsgegevens

2.1 Wanneer je je hebt ingeschreven bij Primos Sports als member, worden jouw persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie en in de administratie van de KNLTB. Je wordt immers automatisch ook lid van de KNLTB.

2.2 Primos Sports behoudt zich het recht voor om toegang te controleren op een manier die haar goed dunkt en binnen het wettelijk kader.

2.3 Jouw persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden gebruikt voorzover dat nodig is voor de dienstverlening aan jou (bijvoorbeeld administratieve doeleinden) door Primos Sports en de KNLTB, voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, voor het toekennen van de toegang tot Primos Sports  en voor marketing- en communicatiedoeleinden vanuit Primos Sports zelf. Alle wettelijke regels die gelden voor de bescherming van persoonsgegevens, zal Primos Sports naleven. Wij zullen dan ook passende maatregelen treffen om de door jou aan ons toevertrouwde persoonsgegevens te beschermen.

2.4 Wanneer je incheckt om te sporten, wordt er ter controle een foto van jou afgebeeld op het kassascherm.

2.5 Bij wijziging van de gegevens die van belang zijn om een correcte administratie te voeren (bijvoorbeeld verhuizing, wijziging van banknummer i.v.m. de automatische incasso, wijziging van telefoonnummer) zul je dat aan ons tijdig doorgeven, zodat wij onze administratie daarop kunnen aanpassen.

Artikel 3: Afhangreglement

3.1 Members van Primos Sports kunnen een baan afhangen via de KNLTB-clubapp. Niet-members kunnen een baan afhangen via de Meet & Play-app van de KNLTB. Members van Primos Sports hebben voorrang op niet-members. Daarom kunnen members 14 dagen van tevoren een baan afhangen en niet-members 10 dagen van tevoren.  Als een baan op de dag zelf nog vrij is, dan is deze voor iedereen beschikbaar om te boeken. Primos Sport behoudt zich het recht voor om deze variabelen te allen tijde te wijzigen.

3.2 Een speelronde duurt op de piekmomenten 1,5 uur (maandag tot en met vrijdag tussen 17:00 en 23:00). Buiten de piekmomenten is het ook mogelijk om 1 uur te boeken. Primos Sport behoudt zich het recht voor om deze variabelen te allen tijde te wijzigen.

3.3 De padelbanen zijn open van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 23:00, zaterdag van 08:00 tot 21:00 en zondag van 08:00 tot 19:00. De buitentennisbanen zijn open vanaf 08:00 tot 22:00. Primos Sports behoudt zicht het recht voor de openingstijden aan te passen in zomermaanden, op erkende feestdagen en tijdens vakanties, alsmede ten behoeve van schoonmaak, reparatie, inrichting, evenementen, en/of om dringende redenen. In een dergelijk geval zal Primos Sports zich inspannen dat zoveel als mogelijk vooraf kenbaar te maken op de website.

3.4 Bij het reserveren van een baan moeten de namen van alle spelers worden opgegeven. Elk van de spelers dient zich op het tennis- en padelpark van Primos Sports op verzoek van Primos Sports te kunnen identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. Een Padel member (waaronder ook begrepen elk van de medespelers) kan per week maar maximaal één lopende reservering voor de piekmomenten hebben staan (maandag tot en met vrijdag tussen 17:00 en 21:30). Een Padel member kan wel onbeperkt reserveren in de daluren. Een Goldmember kan daarin tegen twee lopende reserveringen hebben staan tijdens piekmomenten.

3.5  Een member kan spelen met een niet-member. De kosten per introduce bedraagt
€ 7,50 per uur (Prijswijzigingen voorbehouden). Primos Sports is gerechtigd om niet-members te weren in de piekuren.

3.6 Annuleren van een reservering kan kosteloos 24 uur van tevoren. Daarna kan de baan in rekening gebracht worden volgens de dan geldende tarieven, of kan de toegang tijdelijk worden ontzegd.

3.7 Primos Sports behoudt zich het recht voor om toernooien, competities, evenementen en trainingen te organiseren en hiervoor banen te reserveren. Vrijspelen is dan op de betreffende banen niet mogelijk.

3.8 Primos Sports kan van members die meespelen aan een competitie of toernooien, een evenredige extra bijdrage.

Artikel 4: Membership, termijn en betaling

4.1 Het membership ´Primos Padel` en `Primos Padel & Tennis’ is strikt persoonlijk. Derden zijn niet gerechtigd tot gebruik van jouw membershiprechten, tenzij Primos Sports daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Een membership gaat officieel in vanaf het moment van inschrijving voor een periode van 1 jaar.

4.2 Het membership van ‘Primos Tennis’ loopt van 15 maart 2023 tot  1 december 2023. In uitzonderlijke gevallen kan de groundsman van de outdoor tennisbanen bepalen om de banen dicht te houden op bepaalde dagen gedurende deze periode. Dit zal niet leiden tot enige restitutie van de contributie.

4.3 Jouw membership voor ‘Primos Padel’ en ‘Primos Padel & Tennis’ wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd nadat je lidmaatschapscontract is afgelopen, tenzij je uiterlijk 30 dagen van tevoren opzegt via de website of per e-mail. Als je wilt switchen van membership moet je dat uiterlijk 30 dagen voor het einde van het contract aangeven. Hierbij zullen de membershipskosten worden aangepast naar de dan geldende kosten van het betreffende membership dat door jou gekozen wordt, en geldt er een nieuw jaarcontract.  Zet je je membership ongewijzigd voort, dan is deze hierna maandelijks opzegbaar en heb je een opzegtermijn van 30 dagen.

4.4 Door je in te schrijven bij Primos Sports en de eerste betaling te voldoen, geef je Primos Sports de machtiging om de contributie door middel van automatische incasso te incasseren. De contributie geschiedt maandelijks bij vooruitbetaling. Het eerste verschuldigde maandbedrag wordt geïncasseerd op het moment van inschrijving. De contributie in de resterende periode van je membership  zal door middel van een maandelijkse automatisch incasso kunnen incasseren. Je garandeert dat je voor deze maandelijkse afschrijving voldoende saldo op je bankrekening zult aanhouden.  Een alternatieve betalingsmethode is slechts in overleg met Primos Sports mogelijk. Wanneer automatische incasso niet lukt, zijn wij genoodzaakt administratie- en storneringskosten in rekening te brengen. Indien blijkt dat automatische incasso 2 maal achtereen wordt gestorneerd, is Primos Sports, zonder nadere sommatie, gerechtigd het bedrag dat je in totaliteit op grond van het contract verschuldigd bent, direct op te eisen, vermeerderd met buitengerechtelijke kosten en rente.

4.5 Wanneer je jouw membershipsgeld niet op tijd hebt betaald, ben je zonder ingebrekestelling in verzuim en is Primos Sports gerechtigd de toegang tot de sportlocatie en faciliteiten te ontzeggen totdat algehele betaling (inclusief eventueel verschuldigde rente en incassokosten) heeft plaatsgevonden.

4.6 Bij een achterstand van betaling bij een membership is het gehele openstaande bedrag ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor jouw rekening en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00. Ook is Primos Sports gerechtigd tot de wettelijke vertragingsrente. Op een betaling gaan vervolgens eerst de incassokosten in mindering, daarna de rente en tot slot de hoofdsom.

4.7 Wanneer je jouw membership niet op tijd hebt betaald, is toegang tot Primos Sports niet mogelijk.

Artikel 5: Tarieven, doorbetaling membership, acties, wijziging voorwaarden

5.1 De prijzen en tarieven van de memberships blijven ongewijzigd voor de duur van een lopend abonnement voorzover niet anders bepaald in dit artikel. Primos Sports is echter te allen tijde gerechtigd tot prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen of op grond van wet- en regelgeving (bijv. wijziging BTW-tarieven). Daarnaast kan Primos Sports jaarlijks op 1 januari de prijzen indexeren. De hier genoemde prijswijzigingen geven geen recht tot opzegging.

5.2 Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3 Je kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van de contributie of andere bedragen.

5.4 Wanneer je afwezig bent door welke oorzaak dan ook, ontheft dat jou niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde membershipgeld en geeft het niet het recht op enige vermindering daarvan tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Omzetting, opschorting, opzegging

6.1 Wanneer je een omzetting wilt doen, is dit alleen mogelijk op het moment dat jouw membership afloopt tenzij je jouw membership tussentijds wilt upgraden. Een omzetting is maximaal één maal per jaar mogelijk en dient per e-mail via info@primospadel.nl of via het contactformulier op onze website te worden meegedeeld. De omzetting is pas geldig indien deze schriftelijk door Primos Sports is bevestigd.

6.2 Bij een upgrade en/of omzetting van jouw lidmaatschap gaat de startdatum per direct in. Vanaf dat moment start je nieuwe membershiptermijn.

6.3 Wanneer je jouw membership wilt opzeggen, kan dit alleen via het formulier op de website.

6.4 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Primos Sports jouw lidmaatschapscontract tijdelijk, tot een maximum van 3 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk of vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na overlegging van een doktersverklaring of ander – naar het oordeel van Primos Sports – deugdelijk bewijs. Gedurende die periode wordt de maandelijkse automatische incasso voortgezet, en mits deze incasso succesvol verloopt, wordt het lidmaatschap kosteloos verlengd voor de duur van de opschorting.

6.5 Wanneer je een membership bent aangegaan via het online formulier van de Primos Sports website, geldt er een herroepingstermijn van 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag dat je jouw membership hebt afgesloten.

6.6 Wanneer je jouw membership wilt herroepen en je gedurende deze 14 dagen geen gebruik hebt gemaakt van het membership, dan is deze herroeping kosteloos. Als je het membership wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan Primos Sports naar rato (vanaf de activering van je lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief de eventuele activatiekosten en bondskosten) kosten voor het gebruik in rekening brengen.

6.7 Wanneer je een uitschrijving per e-mail, fax, online chat, social media, telefonisch of mondeling verstuurt, is deze niet rechtsgeldig. Opzeggen of herroeping kan enkel via het opzegformulier op de website van Primos Sports of door middel van een e-mail naar info@ primossports.nl.

6.8 Primos Sports mag je de toegang ontzeggen en/of je lidmaatschapscontract in de volgende gevallen zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden:
– als je niet aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan;
je de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
in het geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van jou;
– als je de huisregels van Primos Sports niet naleeft, dan wel indien jou de toegang is geweigerd of ontzegd. In dat geval is Primos Sports gerechtigd een nieuwe inschrijving van je te weigeren.

6.9 Wanneer je nog openstaande bedragen heb staan, moeten deze eerst worden voldaan voordat je jouw membership kan beëindigen.

6.10 Eventuele tegoeden kunnen niet meer gebruikt worden na beëindigen van je membership.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

7.1 Gebruik maken van de faciliteiten van Primos Sports is geheel op eigen risico.

7.2 Primos Sports (inclusief haar medewerkers) sluit elke aansprakelijkheid voor schade die jij in verband met het lidmaatschapscontract ondervindt, uit, tenzij dwingend recht anders voorschrijft en/of die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Primos Sports.

7.3 Een eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade, dus niet zijnde gevolgschade (bijvoorbeeld gemiste inkomsten, gemiste contracten), schade van derden of immateriële schade, en dan gemaximeerd tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Primos Sports ter zake uitkeert.

7.3 Wij adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, zoekraken of diefstal van je eigendommen.

7.4 Sporten kan risico’s met zicht meebrengen. Wanneer je gebruik maakt van onze faciliteiten, ben je zelf verantwoordelijk om te weten wat je aan kunt. Het gebruik van de faciliteiten is op eigen risico.

7.5 Primos Sports en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of andere vervoersmiddelen als gevolg van parkeren op het terrein van Primos Sports, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

7.6 Jij bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan onze eigendommen, indien deze schade volgens de wet aan jou toe te rekenen is.

7.7 Het is niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnamen van personeel of members van Primos Sports zonder toestemming te maken en te publiceren.

Artikel 8: Toepasselijk recht, geschillen

8.1 De verhouding tussen jou en Primos Sports wordt beheerst door Nederlands recht en door de afspraken uit het lidmaatschapscontract, de huisregels en deze algemene voorwaarden.

8.2 Bij een geschil proberen wij het met jou zoveel mogelijk in goed overleg op te lossen. De rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem is bevoegd kennis te nemen van enig geschil.

 

Algemene voorwaarden Primos Sports B.V.
Locatie tennis- en padelbanen : Kuikensweg 82A, 1945 EP Beverwijk
KvK-nummer: 85781193

Versie actief per 10-02-2023